Историјски архив Крушевац од 1969. године до данас

Скупштина општине Крушевац је 26. децембра 1968. године донела решење о давању сагласности на одлуку Савета за музејску и историјско-архивску делатност о издвајању Архива у посебну организацију из заједничке Установе.

Решење о давању сагласности о издвајању…, 26.12.1968. год.

Од 27. децембра 1968. године, Историјски архив Крушевац је поново самостална установа. Архив је уписан у Регистар Окружног привредног суда у Крагујевцу под редним бројем 324- књ. II дел бр. УС-30/69 од 28.2.1969. године. Израђен је нов печат и штамбиљ Архива.

„Архив има свој амблем који означава историјску прошлост града изражену кроз силуету главне куле Лазаревог града са свитком који симболично представља почетке писане речи код нас и архивску службу на шта упућује и тип слова употребљених на штамбиљу и печату.“ (Статут од јануара 1969. године, члан 8)