Архивски фондови и збирке

А. Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција
 1. Управа и јавне службе
 2. Правосуђе
 3. Војне јединице, установе и организације
 4. Просветне, културне и научне установе
 5. Социјалне и здравствене установе
 6. Привреда и банкарство
 7. Политичке и друштвено-политичке организације, друштва и удружења
 8. Друштва и удружења
 9. Верске организације
Б. Породични и лични фондови
 1. Породични фондови
 2. Лични фондови
В. Збирке