Сусрет са прошлошћу

Задатак Историјског архива Крушевац је да прикупи, обради и презентује јавности поуздане доказе за проучавање прошлости нашег краја. Архиви су постали посредници у проучавању историје и објављивању прикупљених података широј јавности, као чувари наше прошлости, али и садашњости. Проналажење и избор историјских извора као грађе, процена њихове аутентичности, веродостојности и важности, представљају неке од најтежих задатака за сваког ко се бави питањима из историје. Вредни архивски радници, од оснивања Архивског средишта до данашњих дана, баве се прикупљањем архивске грађе, фотографија, старих и ретких књига и осталих архивалија на територији Расинског округа. Током протеклих седам деценија рада, кроз Архив је прошло много стручних радника, од којих су поједини са ентузијазмом промовисали Архив и истицали његов значај.

Архив, као модерна, ефикасна и отворена Установа културе, има задатак да на најефикаснији начин заштити архивску грађу, преузме је и адекватно обради, као и да омогући њено несметано коришћење. Делатност Архива се реализује и кроз рад читаонице, издавање преписа и копија архивске грађе. Приређивањем изложби, промоција, предавања, научних скупова, као и коришћењем нових информационо-комуникационих технологија, кроз сарадњу са другим културним  установама, школама и медијским кућама, Архив се константно приближава друштву и друшвеним потребама за информацијама.

Да би се културно-историјска прошлост Крушевца и Расинског округа што боље презентирала широј јавности, а у циљу популарисања рада Установе, Историјски архив Крушевац се, од 1964. године, бави и издавачком делатношћу. Уз издавање тематски разноврсних књига сарадника и пријатеља Архива, можемо се похвалити стручним часописом Установе „Расински анали“, који редовно излази већ 15 година.

Један од важних циљева у раду Установе је и подизање свести архивара у регистратурама о значају правилног чувања регистратурског материјала и архивске грађе. Организацијом едукативних радионица и стручних семинара, као и перманентним обиласцима регистратура, врши се редовна едукација архивара у циљу превазилажења недоумица у вези са чувањем регистратурског материјала и архивске грађе.

Седамдесет година дуг пут постојања и рада наше Установе, сведочи о тешком и мукотрпном путу пређеном од дана оснивања Архивског средишта давне 1948. године, када је архивистика била многима непознаница, до данашњих дана. Богатство архивских фондова сведок је времена кроз који је Архив прошетао, прикупљајући сведоке – документа, која данас говоре о прошлости новим нараштајима.

Архив Крушевац је саставни део културне баштине наше националне заједнице, и као такав служи као меморија народа нашег краја, проверени и оригинални историјски извор. „Из улоге Архива – да служе потребама друштва, а пре свега науци, култури, уметности, политици, привреди, публицистици и другим облицима друштвеног живота – произилази њихов задатак: да архивску грађу учине приступачном јавности и обезбеде научно-истраживачки рад у свим доменима друштвеног живота.“ (Љубодраг Поповић, Нерешена питања из стручног рада српских архивиста, часопис Архива Србије и Црне Горе, година VIII бр. 1-2, Београд 2007, стр. 58)

Ненад Соколовић,
Директор Историјског архива Крушевац