Управа и јавне службе

1. Начелство округа крушевачког, Крушевац (1839-1922), 1839-1921.
2. Начелство среза копаоничког, Брус (1899-1941), 1899-1941.
3. Општина бруска, Брус ( -1941), 1902-1941.
4. Општина глободерска, Глободер (1839-1941), 1919-1941.
5. Општина дединска, Дедина (1904-1941), 1919-1940.
6. Општина љубостињска, Грабовац (1885-1941), 1909-1939.
7. Општина расинска, Милентија (1885-1941), 1909-1939.
8. Градско поглаварство Крушевац (1931-1944), 1936-1944.
9. Окружни народни одбор, Крушевац (1944-1947), 1944-1947.
10. Народноослободилачки одбор среза жупског, Александровац (1944-1955), 1945-1955.
11. Народноослободилачки одбор среза копаоничког, Брус (1944-1955), 1944-1955.
12. Народноослободилачки одбор среза темнићког, Варварин (1944-1955), 1945-1955.
13. Народноослободилачки одбор среза расинског, Крушевац (1944-1952), 1944-1952.
14. Народноослободилачки одбор среза крушевачког, Крушевац (1944-1955), 1944-1955.
15. Народни одбор среза трстеничког, Трстеник (1942-1955), 1944-1955.
16. Народни одбор среза Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
17. Градски народноослободилачки одбор Крушевац, Крушевац (1944-1955), 1944-1970.
18. Народни одбор градске општине Крушевац, Крушевац (1952-1955), 1952-1955.
19. Народни одбор општине Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
20. Народни одбор општине Трстеник, Трстеник (1955-1963), 1955-1963.
21. Скупштина општине Александровац, Александровац ( – ), 1946-2001.
22. Скупштина општине Варварин, Варварин ( – ), 1945-2003.
23. Скупштина општине Велика Дренова, Велика Дренова (1943-1965), 1945-1965.
24. Скупштина општине Велики Шиљеговац, Велики Шиљеговац (1945-1965), 1945-1965
25. Скупштина општине Крушевац, Крушевац (1963- ), 1962-2005.
26. Скупштина општине Трстеник, Трстеник (1963- ), 1944-2004.
27. Скупштина општине Ћићевац, Ћићевац ( – ), 1958-2004.
28. Градска управа Крушевац (2006- ), 2006-2013.
29. Народни одбор општине Бела Вода, Бела Вода (1944-1955), 1945-1955.
30. Народни одбор општине Бивоље, Бивоље (1944-1955), 1946-1955.
31. Народни одбор општине Богдање, Богдање (1943-1955), 1947-1955.
32. Народни одбор општине Велика Ломница, Велика Ломница (1944-1959), 1954-1959.
33. Народни одбор општине Велики Купци, Велики Купци (1944-1962), 1945-1962.
34. Народни одбор општине Велуће, Велуће (1944-1955), 1944-1955.
35. Народни одбор општине Витановац, Витановац (1944-1955), 1944-1955.
36. Народни одбор општине Гаглово, Гаглово (1944-1959), 1947-1957.
37. Народни одбор општине Гари, Гари (1944-1959), 1944-1955.
38. Народни одбор општине Глободер, Глободер (1945-1955), 1945-1955.
39. Народни одбор општине Горњи Степош, Горњи Степош ( – ), 1945-1958.
40. Народни одбор општине Горњи Ступањ, Горњи Ступањ ( – ), 1955.
41. Народни одбор општине Грабовац, Грабовац (1944-1955), 1945-1955.
42. Народни одбор општине Дворане, Дворане (1944-1959), 1949-1957.
43. Народни одбор општине Дедина, Дедина (1944-1955), 1946-1955.
44. Народни одбор општине Доњи Ступањ, Доњи Ступањ (1944-1955), 1945-1955.
45. Народни одбор општине Дупци, Дупци ( – ), 1947-1963.
46. Народни одбор општине Жабаре, Жабаре (1944-1959), 1944-1959.
47. Народни одбор општине Залоговац, Залоговац (1944-1955), 1952-1955.
48. Народни одбор општине Јасика, Јасика (1944-1959), 1946-1959.
49. Народни одбор општине Јасиковица, Јасиковица (1944-1955), 1944-1955.
50. Народни одбор општине Кобиље, Кобиље (1944-1955), 1944-1955.
51. Народни одбор општине Коњух, Коњух ( – ), 1945-1957.
52. Народни одбор општине Кукљин, Кукљин (1944-1955), 1944-1955.
53. Народни одбор општине Мајдево, Мајдево ( – ), 1947-1955.
54. Народни одбор општине Макрешане, Макрешане ( – ), 1951-1962.
55. Народни одбор општине Мачковац, Мачковац (1944-1955), 1944-1955.
56. Народни одбор општине Медвеђа, Медвеђа (1944-1955), 1946-1955.
57. Народни одбор општине Мешево, Мешево (1944-1955), 1945-1955.
58. Народни одбор општине Милентија, Милентија ( – ), 1945-1950.
59. Народни одбор општине Милутовац, Милутовац (1944-1957), 1944-1957.
60. Народни одбор општине Модрица, Модрица ( – ), 1948-1959.
61. Народни одбор општине Мрмош, Мрмош (1944-1955), 1945-1955.
62. Народни одбор општине Омашница, Омашница (1944-1955), 1945-1955.
63. Народни одбор општине Оџаци, Оџаци (1944-1955), 1944-1955.
64. Народни одбор општине Падеж, Падеж (1944-1959), 1945-1959.
65. Народни одбор општине Паруновац, Паруновац ( – ), 1946-1959.
66. Народни одбор општине Пепељевац, Пепељевац (1944-1959), 1945-1958.
67. Народни одбор општине Плеш, Плеш ( – ), 1956.
68. Народни одбор општине Пољна, Пољна (1945-1955), 1945-1955.
69. Народни одбор општине Почековина, Почековина (1944-1955), 1944-1955.
70. Народни одбор општине Рајинац, Рајинац (1944-1955), 1944-1955.
71. Народни одбор среза Ражањ, Ражањ (1944-1955.), 1944-1955.
72. Народни одбор општине Риљац, Риљац (1944-1955), 1944-1955.
73. Народни одбор општине Стопања, Стопања (1943-1959), 1944-1959.
74. Народни одбор општине Текија, Текија (1944-1955), 1946-1955.
75. Народни одбор општине Читлук, Читлук (1944-1955), 1946-1955.
76. Народни одбор општине Шанац, Шанац ( -1955), 1947-1955.
77. Народни одбор општине Шашиловац, Шашиловац (1944-1955), 1945-1955.
78. Месни народни одбор Бресно Поље, Бресно Поље (1949-1952), 1949-1952.
79. Месни народни одбор Глобаре, Глобаре ( – ), 1945.
80. Месни народни одбор Головоде, Головоде ( – ), 1949-1962.
81. Месни народни одбор Горњи Дубич, Горњи Дубич (1945-1952), 1945-1952.
82. Месни народни одбор Горња Црнишава, Горња Црнишава (1944-1947), 1945-1947.
83. Месни народни одбор Доња Црнишава, Доња Црнишава (1949-1952), 1949-1952.
84. Месни народни одбор Доњи Дубич, Доњи Дубич ( -), 1949-1952.
85. Месни народни одбор Дренча, Дренча ( – ), 1947-1954.
86. Месни народни одбор Ђунис, Ђунис ( – ), 1947-1954.
87. Месни народни одбор Здравиње, Здравиње ( – ), 1946-1951.
88. Месни народни одбор Јабланица, Јабланица ( – ), 1947-1948.
89. Месни народни одбор Каоник, Каоник ( – ), 1945-1960.
90. Месни народноослободилачки одбор Кошеви, Кошеви (1944-1947), 1947.
91. Месни народни одбор Лазаревац, Лазаревац (1949-1952), 1949-1952.
92. Месни народни одбор Лазарица, Лазарица (1943-1952), 1951.
93. Месни народни одбор Лаћислед, Лаћислед ( – ), 1948-1951.
94. Месни народни одбор Лозна, Лозна (1947-1952), 1949-1952.
95. Месни народни одбор Лопаш, Лопаш (1949-1952), 1949-1952.
96. Месни народноослободилачки одбор Лукавац, Лукавац (1944-1947), 1945.
97. Месни народни одбор Љубава, Љубава ( – ), 1947-1952.
98. Месни народни одбор Мала Дренова, Мала Дренова (1945-1952), 1945-1952.
99. Месни народни одбор Мала Река, Мала Река ( – ), 1949-1950.
100. Месни народни одбор Мала Сугубина, Мала Сугубина (1944-1952), 1945-1949.
101. Месни народни одбор Мали Шиљеговац, Мали Шиљеговац ( – ), 1950-1957.
102. Месни народни одбор Мудраковац, Мудраковац (1944-1952), 1944-1952.
103. Месни народни одбор Планиница, Планиница ( – ), 1949-1952.
104. Месни народни одбор Рајинац, Рајинац ( – ), 1949-1952.
105. Месни народни одбор Рибаре, Рибаре ( – ), 1947-1960.
106. Месни народни одбор Риђевштица, Риђевштица (1949-1952), 1949-1952.
107. Месни народни одбор Селиште, Селиште (1949-1952), 1949-1952.
108. Месни народни одбор Сушица, Сушица ( – ), 1949-1956.
109. Месни народни одбор Стари Трстеник, Стари Трстеник (1947-1952), 1947-1952.
110. Месни народни одбор Страгари, Страгари ( -1952), 1945-1952.
111. Месни народни одбор Тоболац, Тоболац ( -1947), 1945-1946.
112. Месни народни одбор Треботин, Треботин ( – ), 1948.
113. Месни народни одбор Трмчаре, Трмчаре ( – ), 1956.
114. Месни народни одбор Трнавци, Трнавци ( – ), 1947-1955.
115. Месни народни одбор Церова, Церова ( – ), 1945-1946.
116. Месни народни одбор Чаири, Чаири (1947-1952), 1947-1952.
117. Месни народни одбор Шљивово, Шљивово ( – ), 1955-1957.
118. Месна канцеларија Јасика, Јасика ( – ), 1972-1988.
119. Месна канцеларија Рибаре ( – ) 1901-1999.
120. Друштвени правобранилац самоуправљања, Крушевац ( – ), 1975-1991.
121. Друштвени правобранилац самоуправљања Варварин ( – ), 1977-1992.
122. Културно просветна заједница, Александровац ( – ), 1980-1985. (posle 1956)
123. Општински фонд за стамбену изградњу, Крушевац (1960-1965), 1960-1965.
124. СИЗ становања и пословног простора, Крушевац ( – ), 1960-1990.
125. СИЗ социјалне заштите општине Крушевац, Крушевац (1975-1991), 1975-1986.
126. СИЗ дечије заштите општине Крушевац, Крушевац ( – ), 1969-1991.
127. СИЗ културе, физичке културе и информисања, Крушевац ( – ), 1969-1990.
128. СИЗ основног образовања и васпитања, Крушевац ( – ), 1967-1990.
129. Међуопштинска заједница образовања, Крушевац ( – ), 1971-1975.
130. СИЗ информисања општине Крушевац, Крушевац ( – ), 1976-1982.
131. СИЗ физичке културе, Крушевац ( – ), 1972-1986.
132. Режијски одбор среза Крушевац, Крушевац ( – ), 1961-1966.
133. СИЗ становања и пословног простора, Ћићевац ( – ), 1968-1990.
134. СИЗ дечије заштите, Ћићевац ( – ), 1974-1986.
135. СИЗ физичке културе, Ћићевац ( – ), 1972-1985.
136. СИЗ социјалне заштите, Ћићевац ( – ), 1969-1986.
137. СИЗ културе, Ћићевац ( – ), 1977-1980.
138. СИЗ образовања, Ћићевац ( – ), 1967-1986.
139. СИЗ материјалне производње, Ћићевац ( – ), 1980-1989.
140. СИЗ запошљавања, Ћићевац ( – ), 1978-1986.
141. СИЗ за путеве, Ћићевац ( – ), 1978-1986.
142. СИЗ културе, образовања, дечије заштите општине Ћићевац ( – ), 1976-1981.
143. СИЗ социјалне заштите, основног образовања, осигурања, становања, комуналних делатности општине Ћићевац ( – ), 1976-1987.
144. Стручна служба СИЗ-а општине Александровац, Александровац ( – ), 1976-1989.
145. СИЗ за локалне и некатегорисане путеве, Александровац ( – ), 1977-1985.
146. СИЗ материјалне производње, Александровац ( – ), 1988-1989.
147. СИЗ запошљавања, Александровац ( – ), 1978-1988.
148. СИЗ здравствене заштите, Александровац ( – ), 1981-1982.
149. СИЗ информисања културе и науке, Александровац ( – ), 1971-1987.
150. СИЗ основног образовања, Александровац ( – ), 1968-1990.
151. СИЗ социјалне заштите, Александровац ( – ), 1979-1990.
152. СИЗ дечије заштите, Александровац ( – ), 1977-1988.
153. СИЗ становања и пословног простора, Александровац ( – ), 1969-1988.
154. СИЗ физичке културе општине Александровац (1973-1990), 1973-1990.
155. СИЗ основног образовања и васпитања, Брус ( – ), 1968-1985.
156. СИЗ културе, Брус ( – ), 1970-1986.
157. СИЗ информисања, Брус ( – ), 1979-1986.
158. Радна заједница стручних служби СИЗ-ова општине Брус, Брус ( – ), 1974-1987.
159. СИЗ физичке културе општине Брус ( – ), 1972-1986.
160. СИЗ дечије заштите, Трстеник ( – ), 1978-1986.
161. СИЗ информисања, Трстеник ( – ), 1978-1989.
162. СИЗ културе, Трстеник ( – ), 1971-1985.
163. СИЗ образовања, Трстеник ( – ), 1978-1986.
164. СИЗ за путеве, Трстеник ( – ), 1976-1987.
165. СИЗ социјалне заштите, Трстеник ( – ), 1978-1989.
166. СИЗ за становање, Трстеник ( – ), 1979-1982.
167. СИЗ физичке културе, Трстеник ( – ), 1977-1986.
168. СИЗ за уређење грађевинског земљишта, Трстеник ( – ), 1968-1984.